Algemeen

Deze website wordt beheerd door:

S.A. Confiserie LEONIDAS
Jules Graindorlaan 41-43
B-1070 Brusse
België

Tel: +32 2 522 19 57
Fax: +32 2 522 09 43
Handelsregister: 0407.824.919
BTW-nummer: BE 0407.824.919

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de website

De site kan gratis worden geraadpleegd, zonder garanties vanwege de S.A. Confiserie LEONIDAS. Door het gebruik van de site aanvaardt de gebruiker automatisch en onherroepelijk de algemene gebruiksvoorwaarden, termen en waarschuwingsmeldingen die op de site aanwezig zijn.

 • Inhoud van de site:
  De informatie op deze site wordt uitsluitend gegeven als aanwijzing. Ondanks de inspanningen van de S.A. Confiserie LEONIDAS om correcte en actuele informatie te verspreiden, kunnen toch vergissingen en/of tikfouten voorkomen. De S.A. Confiserie LEONIDAS kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor deze informatie of voor het gebruik ervan door de gebruiker. De S.A. Confiserie LEONIDAS behoudt zich het recht voor de op de site aanwezige informatie te wijzigen en bij te werken, op ieder ogenblik en zonder voorafgaande waarschuwing. De S.A. Confiserie LEONIDAS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die het gevolg is van het gebruik van de site door de gebruiker. De S.A. Confiserie LEONIDAS nodigt u uit de site regelmatig te raadplegen om snel op de hoogte te zijn van elke wijziging.
 • Beschikbaarheid van de site:
  De S.A. Confiserie LEONIDAS garandeert niet dat de site kan worden geraadpleegd zonder onderbreking of vergissing, noch dat de site vrij is van virussen of andere gevaarlijke componenten. De S.A. Confiserie LEONIDAS geeft noch uitdrukkelijk noch impliciet garanties en sluit in het bijzonder elke garantie uit betreffende de beschikbaarheid en de conformiteit van de functies van de site en het beantwoorden van de site aan de verwachtingen of behoeften van de gebruiker. De S.A. Confiserie LEONIDAS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die het gevolg is van de onmogelijkheid voor de gebruiker om de site te raadplegen.
 • Gebruik van de informatie door de gebruiker – Intellectuele eigendom:
  De gegevens van de site zijn uitsluitend bestemd voor informatie en privé-gebruik. Elk gebruik voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden. De elementen van de site mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd, gepubliceerd, gedownload, gepost, doorgegeven of verspreid op welke manier ook, zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van de S.A. Confiserie LEONIDAS. De gebruiker verbindt zich ertoe om de auteursrechten van de S.A. Confiserie LEONIDAS en van derden te respecteren. De verspreiding van merken, foto’s, tekeningen, beelden, teksten op de sites van de S.A. Confiserie LEONIDAS mag niet worden geïnterpreteerd als een gebruiksrecht of welk ander recht ook voor de gebruiker. De benamingen, logo’s en andere tekens die op deze site worden gebruikt zijn wereldwijd beschermde merken en/of modellen. Elk gebruik ervan of van gelijkaardige tekens is strikt verboden zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van de S.A. Confiserie LEONIDAS.
 • Hyperlinks naar andere sites die niet worden beheerd door de S.A. Confiserie LEONIDAS:
  De aanwezigheid van hyperlinks op de site van de S.A. Confiserie LEONIDAS betekent niet dat de S.A. Confiserie LEONIDAS een controle uitoefent op deze sites, noch dat de S.A. Confiserie LEONIDAS op de een of andere manier aansprakelijk kan worden gesteld voor hun inhoud of bestaan.
 • vers d'autres sites non gérés par la S.A. Confiserie Leonidas: 
  La présence des hyperliens sur le site de la S.A. Confiserie Leonidas ne signifie pas que la S.A. Confiserie Leonidas exerce un contrôle sur ces sites, ni que la S.A. Confiserie Leonidas assume une quelconque responsabilité quant à leur contenu ou leur existence.

Copyright

Niets van deze website mag gekopieerd, gereproduceerd, geherpubliceerd, geplaatst, doorgegeven of verdeeld worden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Confiserie Leonidas S.A.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De S.A. Confiserie LEONIDAS verbindt zich ertoe de persoonsgegevens die zouden worden verstrekt tijdens het bezoek aan haar site te beschermen. Deze gegevens worden verwerkt overeenkomstig de Belgische wet van 8 december 1992 en met naleving van de privacy policy.

Zie ons privacybeleid

Toepasbare wet en bevoegde rechtbank

Elk geschil betreffende de site van de S.A. Confiserie LEONIDAS wordt beheerd door de Belgische rechtspraak. Enkel de hoven en rechtbanken van het arrondissement Brussel, België zijn bevoegd. In geval van geschil wordt een gedrukte versie van onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden en van elke bijkomende vermelding, afgeleverd in elektronische vorm, aanvaard in elke gerechtelijke of administratieve procedure.